โปรโมชั่นสุดพิเศษ เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี 5วัน 7คืน(บินตรงภูเก็ต-เซี่ยงไฮ้) พักโรงแรม 4-5 ดาว รวมทุกอย่างแล้ว 17,900บาท จากราคาปกติ 19,900บาท (เพิ่มเติม) /มะละกา-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3คืน 4วัน(บินตรงจากภูเก็ต) 14,900บาท (เพิ่มเติม) /มะละกา-กัวลาลัมเปอร์ 3คืน 4วัน(เดินทางโดยรถบัส) 8,900บาท (เพิ่มเติม)

 

 

 Flag Counter 

 

           ดัชท์สแควร์ อาณาจักรสีแดง โบสถ์เซนต์พอล เอฟาโมซา ปุตราจาย่า มัสยิดสีชมพูตึกแฝดปิโตรนัส ยอดเขาเก็นติ้งด้วย Cable Sky Way คาสิโนระดับชาติ อีสกาด้า ไนการ่า  ตึกสุลต่านอับดุลซามัค KLCC

 

:: โปรแกรมทัวร์ :: ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

สนามบินนานาชาติภูเก็ต – KLIA - มะละกา

 

08.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ชั้น 2 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคาเตอร์สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

10.30 น.

บินลัดฟ้าไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์  MH 787

12.55 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ( KLIA ) ผ่านตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นท่านเดินทางสู่มะละกา ชมเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอย ประวัติศาสตร์ที่ เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตกเมื่อตะวันตกพบตะวันออกที่ซึ่งชาวยุโรป เดินทางมาเอเซียแวะจอดเรือค้าขาย ที่ช่องแคบมะละกาก่อนเดินทางต่อไปสู่ประเทศในคาบสมุทร แปซิฟิค เป็นจุด ที่ชาวฮอลันดาตั้งรกรากสร้างที่อยู่อาศัยและมีลูกหลานอาศัยอยู่มาตราบจนทุกวันนี้  ชมดัชท์สแควร์  ย่านอาณาจักรสีแดง  และสถาปัตรยกรรมบ้านเรือนที่สวยงามสมัยเก่าที่หาชม ได้ยากจากนั้นนำ ท่านเที่ยว ชมวิหารโบสถ์เซนต์พอล  ชมป้อมปืนโปรตุเกส “ เอฟาโมซา “ ในยุคล่าอาณานิคมเมื่ออดีต 400 กว่าปีมาแล้ว ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขา และดูจุดยุทธศาสตร์ ที่ใช้เป็นสถานที่ป้องกันการรุกรานจากผู้ล่าอาณานิคม 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก Best Western Malacca หรือเทียบเท่า 

เมืองมะละกา – ปุตรา จาย่า – เก็นติ้ง ไฮแลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า  หรือเมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซียสร้างขึ้น เพื่อลดปัญหาจราจรของกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้นทุกวันรองรับการขยาย ตัวของส่วนราชการ โดยย้ายสถานที่ทำงานของส่วนราชการทั้งหมดมารวมกันพร้อม สาธารณูปโภคต่างๆอย่างเป็นระบบ  ชมที่ทำงานของภาครัฐตลอดจนที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระบบระเบียบของประชาชน ซึ่งห่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 กิโลเมตร จากนั้นนำชมมัสยิดสีชมพู กลางน้ำซึ่งมีความสวยงาม อย่างมากจากนั้นเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์  ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้งด้วย Cable Sky Wayเคเบิ้ลคาร์  สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งมีความปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที  ด้วยระยะทาง 3.4 กิโลเมตร  ยาวที่สุดในเอเชีย  ให้ท่านได้สัมผัส บรรยากาศหนาวเย็น อากาศบริสุทธิ์บนยอดเขา ท่านสามารถเดินเที่ยว สนุกสนานกับการช๊อปปิ้ง  พบกับความบันเทิง สนุกกับเครื่องเล่นมากมาย  หรือเข้าชม คาสิโนระดับชาติ ที่ได้ รับอนุญาติ จากรัฐบาลอย่างถูกต้อง อิสระกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน  รูเล็ต  แบล๊คแจ๊ค หรือ บาร์ค่าร่า เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  กับกิจกรรมมากมายบนยอดเขาเก็นติ้ง  
ที่พัก Genting  First World Hotel  - Deluxe room

เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เก็บภาพเป็นที่ระลึกพร้อมสูดอากาศยามเช้ากับบรรยากาศบนยอดเขาจนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดิน ทาง ลงจากยอดเขาเข้าสู่เมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านเลือกซื้อของฝากจากประเทศมาเลเซีย 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมพระราชวังกษัตริย์ “ อีสกาด้า ไนการ่า “ ชมตึกสุลต่านอับดุลซามัค  , ลานเอกราช เมอร์เดก้าสแควร์ พร้อมถ่ายรูปสถานที่ต่างๆเป็นที่ระลึก จากนั้น ชมตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 452 เมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินช๊อปปิ้งสินค้าที่ KLCC ซึ่งมีสินค้ามากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัย ชมแสงสี ยามค่ำคืน ของเมืองหลวง
ที่พัก Furama Hotel / Novotel Hotel หรือเทียบเท่า

กัวลาลัมเปอร์ – ภูเก็ต

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ KLIA  ทำการเช็คอิน ตรวจสัมภาระ  ให้ท่านได้มีเวลาช๊อปปิ้งสินค้าที่ดิวตี้ฟรีก่อนอำลาประเทศมาเลเซีย
09.30 น.

เดินทางกลับสู่ภูเก็ต  โดยสายการบินมาเลเซีย MH 786

09.45 น.

นำท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ