โปรโมชั่นสุดพิเศษ เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี 5วัน 7คืน(บินตรงภูเก็ต-เซี่ยงไฮ้) พักโรงแรม 4-5 ดาว รวมทุกอย่างแล้ว 17,900บาท จากราคาปกติ 19,900บาท (เพิ่มเติม) /มะละกา-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3คืน 4วัน(บินตรงจากภูเก็ต) 14,900บาท (เพิ่มเติม) /มะละกา-กัวลาลัมเปอร์ 3คืน 4วัน(เดินทางโดยรถบัส) 8,900บาท (เพิ่มเติม)

 

 

 Flag Counter 

 

           เมืองหลงเซิ่น,หมู่บ้านชาวจ้วง,แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ,DREAMLIKE LIJIANG,เมืองหยางซั่ว
ถ้ำเงิน,แม่น้ำหลีเจียง,ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย,ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน,ถ้ำสวรรค์ (เทียนกง) CLASSIC LIU SAN JIE , เขาเหยาซาน , โรงงานผลิตผ้าไหม , เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง , ทะเลสาบหรงหู , เขางวงช้าง , ชมหยกจีน , เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิง

 

:: โปรแกรมทัวร์ :: ดาวโหลดไฟล์เอกสาร   จองทัวร์

กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน 

 

18.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 3 ISLAND – F  สายการบิน BANGKOK AIRWAYS ( PG ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับเพื่อการจัดการ ด้านเอกสารการเดินทาง และคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
21.20 น. เดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน  มณฑลกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยเที่ยวบินที่  PG 821
01.35 น.

ถึงสนามบิน เมืองกุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว  น้ำใส  ถ้ำแปลก  หินสวย  สวนงาม ”ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี บริเวณนี้เมื่อ 190 ล้านปี ก่อนเคยเป็นทะเล ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้กลายเป็นแผ่นดิน กัดกร่อนจนกลายเป็นภูเขารูปร่าง สวยแปลกตาและถ้ำมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองหลงเซิ่น - หมู่บ้านชาวจ้วง - แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ - กุ้ยหลิน - DREAMLIKE LIJIANG

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย ถึงเมืองหลงเซิ่นนำท่านขึ้นเขาสู่ หมู่บ้านชาวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรม และภาษาพูดหลาย คำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น และชม แปลงนาขั้นบันได จินเชอ นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย **ของพื้นเมืองหลงเซิ่นเหล้าหรือน้ำผึ้งแช่ตัวต่อ แก้โรคไขข้อ ปวดหลัง ปวดขา, เห็ดหอมธรรมชาติดอกเล็กๆ ยอดหน่อไม้ตากแห้ง ปลาแม่น้ำตากแห้ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านชาวจ้วง

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว “จ้วง” นามกุ้ยหลินมีที่มาจาก อดีตดินแดนนี้มีป่า (หลิน) ต้น “ กุ้ยฮวย ” เยอะ ซึ่งคนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้ง อบพร้อมใบชากลายเป็น “ ชากุ้ยหลิน ” ที่มีชื่อเสียงถึงเมืองกุ้ยหลินนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

นำท่านชมการแสดง DREAMLIKE LIJIANG ซึ่งเป็นการแสดง พิเศษที่มีการผสมผสาน ระหว่างบัลเล่ต์ และกายกรรมอย่างลงตัว โดยแม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่า เรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา, ต้นไม้, สัตว์ต่างๆ, แมลง เป็นต้น

พักที่ SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า

กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะ ร้านสินค้าที่ทำมากจากใยไผ่  เป็นการนำใยไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นสินค้า นานา ชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าขนหนู ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองโบราณ ที่มีประวัติราว 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม ระหว่างทางนำท่านสู่ ถ้ำเงินซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่ มีความงดงามที่สุดของกุ้ยหลิน ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำหลีเจียง ซึ่งภายในถ้ำจะมีน้ำตกสายน้ำใสและปลาต่างๆไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ อีกสัมผัสใหม่ของ การท่องถ้ำนี้คือ ท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจ กระจกใน ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดจะเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาท ท่านจะได้พบกับ เสาซึ่งสูงเด่น ร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันมีค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงมีค่าที่มาของชื่อถ้ำนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร์

นำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียง ( ช่วงไฮไลท์ ) ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มี ทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน กล่าวคือสองฟาก ฝั่งจะเรียงราย และเลื่อมล้ำสลับซับ ซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพ จินตนาการขึ้นมากมาย และความงาม ธรรมชาติ ของทัศนียภาพ แถบแม่น้ำหลีเจียงรวมกับ เหล่าทิวเขายังเป็นแรงดลใจ ให้เกิดภาพวาดทิวทัศนอันสวยงาม จากนักจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียง ของจีนอีกด้วย จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ตำบลหยางซั่ว หรือถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นำ มาทำเป็นปลอกหมอน ผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลัก ขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือคำคมของ เหมา เจ๋อ ตุง อดีตผู้นำจีนก็มีวางขายให้เลือกซื้อเลือกหากันตามชอบ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

พักที่ XI JIE KOU HOTEL  หรือเทียบเท่า

 หยางซั่ว - ลี่ผู่ - ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน - ถ้ำสวรรค์ - กุ้ยหลิน -  สวน CLASSIC LIU SAN JIE

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลี่ผู่ อำเภอเล็กๆท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา ถึงลี่ผู่นำท่าน ล่อง เรือชมอ่าวลี่เจียงวาน เป็นแม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่” เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณนำ ท่านชมโชว์นกจับปลา อันเป็นวิถีชีวิตริมน้ำของชนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่ง และเดิน ทางสู่ถ้ำสวรรค์ (เทียนกง) เป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมภาพสะท้อน ของหินงอก หินย้อยในน้ำที่ เสมือนหนึ่งอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี จากนั้นนำท่านชมสวนCLASSIC LIU SAN JIE เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมารำให้ ทุกท่านได้ชม จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้าซึ่ง เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิต ด้วยวิธีธรรมชาติ

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่ SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า

 เขาเหยาซาน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง- ตลาดถนนคนเดิน

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลิน และขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า “เมืองอยู่ใน หุบเขา” หรือ “ภูเขาอยู่ในเมือง” ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญาจากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็น สินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำ ใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ำผึ้ง

นำท่านขึ้นชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหูเป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วน อีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงินรอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงาม ยิ่งนักถือว่าเป็น จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลินใกล้ๆกันนั้นนำท่านชม ทะเลสาบหรงหู อยู่ทาง ตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ตั้งชื่อตามต้นไทรอายุ 800 ปีที่ขึ้นอยู่ริมฝั่งข้างประตูเมืองด้านใต้ ซึ่งเป็นประตูที่บูรณะขึ้นใหม่แทนประตูเก่า สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง จากนั้นนำท่านแวะเลือก ซื้อ ไข่มุกครีม ไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดถนนคนเดิน อิสระช้อบปิ้ง

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่ SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า

 เขาเหยาซาน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง- ตลาดถนนคนเดิน

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างยืนดูดน้ำอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำหลีเจียงริมแม่น้ำหลีเจียงเป็นเขาหินธรรมชาติที่ถูกกัดกร่อนนานนับปี  จนทำให้มีลักษณะ ดูคล้ายเชือกช้างกำลังยืนใช้งวงดื่มน้ำจากแม่น้ำหลีเจียง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เขางวงช้าง” บนเขา มีเจดีย์ผูเสียน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นนำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่งที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึง ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญ รุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการ เจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือเผ่เย้าให้ท่านได้เลือกซื้อ เป็นของขวัญของฝาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ำผึ้ง

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ฯลฯ ตามอัธยาศัยจากนั้น นำท่านสู่ เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิงสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ เมืองจำลองซ่งเฉิงในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการ แสดงนก จับปลาซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ท่าอากาศยานเมืองกุ้ยหลิน

02.25 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG 822
03.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.........

 

 

 

เมืองโบราณฟ่งหวง – เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ หุบเขาเสียดฟ้า ... ที่มาของฉากภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ... โปรแกรม 6วัน5คืน เดินทาง 1-6 ธันวาคม 2556

 

    วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา

12.00

 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

15.15

เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา

19.10

ถึง “ฉางซา”

 วันที่สอง ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง

เช้า

 --- รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ล่องเรือตามลาน้าถัวเจียง

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ผักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเดินเล่นเพื่อชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณฟ่งหวง

 วันที่สาม ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – จวินเซิงฮวาเยี้ยน

เช้า

 --รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นาท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 วันที่สี่ เขาเทียนจื่อซาน – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – สวนจอมพลเฮ่อหลง

เช้า

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของ สวนจอมพลเฮ่อหลง

ค่ำ

--รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร --พักที่ KAI TIAN GUO JI HOTEL หรือเทียบเท่า

 วันที่ห้า ธารแส้ทองคา – ถนนซีปู้เจีย – ถ้าวังมังกรเหลือง

เช้า

 --รับประทานอาหาร ณ โรงแรม --นำท่านเที่ยวชมความงามของ ธารแส้ทองคา (จินเปียนซี) ช่วงไฮไลท์

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ถ้าหวงหลงต้ง หรือ ถ้าวังมังกรเหลือง จากนั้นนาท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม

ค่ำ

--รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร--พักที่ KAI TIAN GUO JI HOTEL หรือเทียบเท่า

 วันที่หก จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ – ศูนย์ผ้าไหมเซียงซิ่ว – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ –กรุงเทพฯ

เช้า

 --รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา--- จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชม ศูนย์ผ้าไหมเซียงซิ่ว 1 ใน 4 ของศูนย์วิจัยผ้าปักไหมที่ลือชื่อที่สุดในประเทศจีน

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ---สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย